Το Επιστημονικό Συμβούλιο για την Κοινωνία της Πληροφορίας διοργανώνει σειρά διεθνών συνεδρίων ανά δύο χρόνια με τίτλο eDemocracy Conference. Τα συνέδρια διοργανώνονται με την υποστήριξη Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων της ημεδαπής και αλλοδαπής.